ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและรับทุนสนับสนุนการยกระดับห้องปฏิบัติการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและรับทุนสนับสนุนการยกระดับห้องปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer Evaluation ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »