ร่วมอบรมมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม และ นายปฐมพงศ์ สมัครการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรม “โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ของกองมาตรฐานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อผลิตวิทยากรด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามรูปแบบ ESPReL ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »