ร่วมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเกษตรอาหาร

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมหารือในการทำความร่วมมือกับ คุณสุพัตรา มหาชนะวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย และ คุณวิศรุต มนูรัษฎา ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อทำความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการจำหน่ายอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 อาคาร 19 และโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »