ร่วมหาแนวทางขยายโอกาสสร้างเครือข่ายด้านฟาร์มปศุสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทีมงาน ร่วมหารือกับศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา เพื่อหาแนวทางขยายโอกาสสร้างเครือข่ายด้านฟาร์มปศุสัตว์กับสถานประกอบการเอกชนเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการงานฟาร์มไก่ไข่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตเพื่อการจำหน่ายเป็นรายได้งานฟาร์ม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันที่อังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »