ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ นายศักรินทร์ สุนทรศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจลูกค้า และนายนภดล ฤกษ์สังเกต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและเชิญชวนบริษัทเข้าร่วมจัดบูธในงาน UP Expo 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »