ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับ นายนิรุธ บัญฑิโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปอาหาร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 70 คน พร้อมหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »