ร่วมหารือการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

นางสาวจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อหารือการร่วมโครงการการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนโยบายลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อทำงานวิจัยด้านพืชกัญชาและการให้บริการทางวิชาการด้านการปลูกพืชกัญชา เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »