ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีม AgBioTech Startup เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมนักศึกษาเข้าประกวด โครงการ Start up AgBiotech ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์ Micro Cocktail และ BioPro โดยนำเสนอในรูปแบบออนไลน์วันที่ 27 มิถุนายน 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »