ร่วมสร้างความเข้าใจการเขียนข้อเสนอแนะในโครงการ TALENT MOBILITY ให้กับบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอแนะในโครงการ TALENT MOBILITY โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และชี้แนะแนวทางการเขียนข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการของผู้ให้ทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน google meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »