ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ (ก่อน-หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)กับ นายวีระชัย นาคมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ภายใต้โครงการ: พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมหลัก: พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย: พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำ สร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายไพศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นพยานในการลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »