ร่วมรับฟังนโยบายผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการเข้าร่วมรับฟังนโยบายผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com