ร่วมมือ “จัดอบรมการค้นข้อมูล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการค้นข้อมูล จาก TPMAP ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค  โดยเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Self-Access  ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »