ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T FOR BCG ช้อป ชิม โชว์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ อาคารเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »