ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและปัญหาด้านต้นทุนสูงในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองครักษ์ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งและปัญหาด้านต้นทุนสูงในการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรกลุ่มกุ้งแปลงใหญ่บ้านสะพานพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับการสนับสนุนการนำพลังงานทางเลือกใช้แทนน้ำมันและกระแสไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตกุ้งก้ามกรามให้กับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและคณะส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี นายประพัฒน์ โพธิ์สุธน นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และนายสรชัด สุดจิตต์ ในด้านพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้ง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »