ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ NCOST 2022

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 NCOST 2022 ดังนี้

          นางสาววิภาวี หยกคชาธาร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ การศึกษาประสิทธิภาพของคลอรีนและฟอร์มาลิน ต่อการยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila และVibrio spp. โดยมี ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          นายสิทธิพงศ์ วงศ์สน เข้าร่วมนำเสนอในหัวข้อ ผลของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม โดยมี ดร.มัสธูรา ละใบเด็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                      

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »