ร่วมนำเสนอผลงานรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

นางสาวมุกดา สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมนำเสนอการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »