ร่วมดำเนินงานวิจัยทางด้านโรคเขตร้อนในโคเนื้อ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะวิจัยหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เข้าร่วมดำเนินงานวิจัยทางด้านโรคเขตร้อนในโคเนื้อ เพื่อศึกษาผลกระทบของสูตรยาไอเวอร์เม็กตินแบบใหม่ต่อการอยู่รอดของยุงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อ “Evaluation of mosquito-lethal effect of plasma from sustained-release ivermectin (mdc-STM) treated cattle” ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ งานฟาร์มโคเนื้อ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »