ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย  เรื่อง แผนพัฒนากระบวนการผลิตปลาช่อน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยอาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” และจัดแสดงนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโลตัส 1 – 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »