ร่วมจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์อรุณี คงสอน ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร ผศ.ดร.ฉวีวรรณ บุญเรือง และ ผศ.สมควร ตระกูลพร อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพืช ระบบน้ำทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) โรงเรือนอัจฉริยะและระบบฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่ง นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับประธานศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com