ร่วมจัดนิทรรศการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.School อนาคตที่ออกแบบได้”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา M.W.School อนาคตที่ออกแบบได้ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »