ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในงานเปิดบ้านสัมพันธ์ บางปะหันนิทรรศน์ “วิวัฒน์การศึกษา วิถีใหม่” เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »