รุกสหกิจศึกษาโลก ร่วมประชุมวิชาการ WACE WORLD CONFERENCE 2023

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับผู้บริหารอีก 5 คณะ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการ WACE – Advancing Cooperative & Work-integrated Education และแลกเปลี่ยนประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปูทางสร้างโอกาสทางวิชาชีพนักศึกษา ภายใต้การนำของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Co-operative and Experience Education (CEE) เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยและระดับนานาชาติ ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ University of Waterloo เมือง Ontario ประเทศแคนาดา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »