ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลทางการเกษตร

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2Tตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมที่ 1.3 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลทางการเกษตร โดยการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผัก และผลไม้  ได้แก่  ไส้กรอกเปรี้ยว ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบผัก ให้กับผู้รับจ้างงานและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยทีมวิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 19 และ 20 กันยายน 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »