ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2Tตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมที่ 4.2 หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชน โดยการอบรมปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระดับชุมชน การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ การผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย การผลิตน้ำหมักจากผักบุ้ง ให้กับผู้รับจ้างงานและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ นิลรัตน์ นักวิชาการอิสระ อดีตหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »