ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดทำน้ำสมุนไพรแจกโรงทาน

ดร.ยุพิน พูนดี ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T จัดทำผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร แจกโรงทานร่วมทำบุญ ณ วัดลาย ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชุมชนบางพระครู ในงานกฐิน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »