ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T มอบอุปกรณ์ส่งเสริมการลดขยะ ลดโลกร้อน ส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้ชุมชน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมงาน U2T ตำบลสามเรือน มอบถังขยะรีไซเคิล กระถางต้นไม้รูปหมู และ EM BALL ที่ได้จัดทำขึ้นในกิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน การนำของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การคัดแยกขยะและการวัดคุณภาพน้ำ ให้กับ อบต.สามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »