รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบโล่รางวัลในโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 256๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »