รับรางวัลตำบลต้นแบบของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ได้รับรางวัลตำบลต้นแบบ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้แก่ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง โดย ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน โดย อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ในกิจกรรม อว.ส่วนหน้า Sharing Day ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบรางวัลให้กับตำบลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนจากกรณีศึกษาตำบลต้นแบบในกระบวนการทำงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จ เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                            

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »