รับรางวัลคุณภาพผลงานระดับดีมาก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลการประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “การจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ” ในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับดีมาก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา        

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »