รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมิน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง  เป็นประธานกรรมการตรวจการประเมิน ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ กรรมการ  ดร.ดำเนิน  ไชยแสน  กรรมการและเลขานุการ  ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  และ นางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมี คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร กรรมการประจำคณะจากหน่วยงานภายนอก บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา และประชาชนในชุมชน  ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »