รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation โดยคณะผู้ตรวจจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ และนางสาวอัญชลี วัชรมุสิก โดยมีอาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและนายปฐมพงศ์ สมัครการ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร ห้อง 250510 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »