รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะผู้ตรวจดังนี้ ผศ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน เป็นประธาน ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ กรรมการ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ และ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »