รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะผู้ตรวจดังนี้ ผศ.ดร.นิศาชล ฤแก้วมา เป็นประธาน ผศ.นิภา นาสินพร้อม กรรมการ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล กรรมการและเลขานุการ และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »