รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะผู้ตรวจดังนี้ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล เป็นประธาน ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง กรรมการ  อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์นรากร  ฉัตรชัยรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »