รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะผู้ตรวจดังนี้ ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง เป็นประธาน อาจารย์สุนันทา คะเนนอก กรรมการ อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ และ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับการตรวจประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »