รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร เป็นประธาน  ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย กรรมการ  ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  กรรมการและเลขานุการ  อาจารย์อรุณี คงสอน ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี รองคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »