รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 คณะผู้ตรวจดังนี้ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี เป็นประธาน อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ กรรมการ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส กรรมการและเลขานุการ และผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »