รณรงค์การใช้พื้นที่สาธารณะอย่างปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำทีมโดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาผู้รับจ้างงานในโครงการ
ร่วมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ และรณรงค์ “ใช้พื้นที่สาธารณะอย่างปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19” โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่สาธารณะการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ค้าและลูกค้า ณ ตลาดสุวรรณเกลียวทองนครหลวง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com