รณรงค์การใช้พื้นที่สาธารณะอย่างปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ของตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำทีมโดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ดร.ยุพิน พูนดี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง การทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ร่วมกับบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาผู้รับจ้างงานในโครงการและรณรงค์ “ใช้พื้นที่สาธารณะอย่างปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด-19” โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 การฉีดวัคซีน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่สาธารณะ การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ค้าและลูกค้า ณ ตลาดวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com