มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด ยกระดับการผลิตบัณฑิต สู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายกิตติพงศ์ พวงศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงจากบริษัท ที่เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินกิจการฟาร์มขนาดใหญ่ในการเลี้ยงสุกร และ ไก่ไข่ โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »