มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง  ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ คณะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ศิษย์เก่า  เจ้าหน้าที่  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราช ได้แก่ ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ  ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น ผศ.นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา  อาจารย์สุรัตน์ บุญยวง และนางประไพ ทองเริ่ม  โดยมอบของขวัญขอบคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ลานหน้าห้องประชุมจริยกุล 1 ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »