มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร ตระกูลพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นชษร ปภาภูวโรจน์  อาจารย์วิสันต์ ผิวทอง เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและน้อมรับแนวคิดในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงาน ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ จากผู้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »