มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 แบบ New Normal โดย ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ ร่วมกล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รศ.อำนวยพศ ทองคำ  รศ.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง  อาจารย์ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์  รศ.ประไพพรรณ 
สิทธิกูล
และผศ.ฐานิศวร์  ชิตธนาเศรษฐ์  เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและน้อมรับแนวคิดในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงาน ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ จากผู้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »