มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะด้านช่าง การใช้และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »