มอบใบประกาศนียบัตรบุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบใบประกาศนียบัตรบุคลากรสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 5 ราย ได้แก่ ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี  รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ  รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ ในที่ประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »