มอบผลผลิตงานฟาร์มจากนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อมอบข้าวกล้อง กข 43 ผลผลิตงานฟาร์มจากนักศึกษา ภายใต้โครงการงานฟาร์มเทคโนโลยีการปลูกข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและปรึกษาแนวทางในการพัฒนาสาขาวิชาฯ การบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com