มอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 19 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยคณะฯได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »