มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยในระบบน้ำสะอาดแบบครบวงจรเพื่อยกระดับการผลิตสู่ Smart Farm

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ 2565 รองศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนทดลอง RUS Smart Farm โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ หัวหน้าแผนงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยในระบบน้ำสะอาดแบบครบวงจรเพื่อยกระดับการผลิตสู่ Smart Farm ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนงานย่อยทั้ง 8 แผนงาน ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ณ โรงเรือนทดลอง RUS Smart Farm สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร            

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »