มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าในชุมชนตำบลบ่อโพง

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยมี นางนิตยา กลิ่นประทุม เกษตรกรฟาร์มเห็ดอยุธยา และ ดร.ยุพิน พูนดี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำก้อนเชื้อเห็ด โรงเรือนในการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเห็ด และวิธีการเก็บเมื่อได้ผลผลิตแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคหรือขายเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com