มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal”

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค new normal” โดยมี คุณโสภณจินดา พุฒทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทมันส์ม่วนมาก จำกัด, คุณวรเมธ หวังช่วยกลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทเทอร์ เวท จำกัด และคุณสันติ ไพบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนำมาปรับใช้ในชุมชนและต่อยอดในการทำธุรกิจต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค์หมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »